Вівторок, 16.10.2018, 13:42

Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Меню сайту
Категорії розділу
Математика [5]
Інформатика [3]
Фізика [6]
Головна » Статті » Методичні рекомендації » Інформатика

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2011-2012 навчальному році
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів.У 9 класах «Інформатика» вивчатиметься за програмою авто­рів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової із розрахунку 1 година на тиждень (Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки», Київ, Видавнича група ВНV, 2009). Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатики. Якщо вивчення інформатики здійсню­валося до 9 класу, то обов'язково мають бути вивчені ті теми і питання програми, які не вивчалися раніше або вивчалися в обсязі, що не забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, ви­значений державною програмою. Крім того, обов'язковим є ви­конання всіх практичних робіт, передбачених програмою.В класах, де вивчення інформатики розпочиналося раніше 9 класу, вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, можуть бути використані або на збільшення часу для вивчення окре­мих тем курсу, або на поглиблене вивчення тем «Основи Ін-тернету», «Основи комп'ютерної графіки» чи інших за програмами курсів за вибором.Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 кла­сах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, №№ 19-21, 2009 р.У 10 і 11 класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного профілю) вивчення інформатики здійснюється за двома рівнями - рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень в 10 та 11 класах) та академічний рівень (із розрахун­ку 1 година на тиждень в 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі). Програми вивчення інформатики в цих класах за відповідними рівнями затверджені наказом Міністерства №1021 від 28.10.2010 згідно рішення колегії та розміщені на сайті МОНмолодьспорту

Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попере­дніх класах в обсязі, що забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою, то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, уза­гальнення і систематизації. Вивільнені при цьому години мо­жуть бути використані або на збільшення часу на вивчення ін­ших тем курсу, або на вивчення курсів за вибором.Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010.У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ МОНмолодьспорту № 235 від 16.03.2011):«Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Сокол В.Є., Сокол В.С., Бронін С.В.) видавництво «СИЦИЯ».«Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., за ред. Згуров-ського М.З.) видавництво «Генеза». «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Погрібний О.В., Киричков Я.В., за ред. Бикова В.Ю.).«Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Морзе Н.В., Вем-бер В.П., Кузьмінська О.Г.) видавництво «Школяр».«Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., за ред. Згуровського М.З.) видавництво «Генеза».«Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Руденко В.Д., Погрібний О.В., Киричков Я.В., Будкевич Т.В., за ред. Бикова В.Ю.).

Поглиблене вивчення інформатики

Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (автори Т.П.Караванова, В.П.Костюков) складається з двох частин: програми погли­бленого вивчення інформатики для 8-9 класів та програми поглибле­ного вивчення інформатики для 10-11 класів ,які разом утворюють єдину цілісну програму. Зміст навчання за цією програмою передбачає вивчення двох паралельних змістових ліній – інформаційно-комунікаційні технології і основи алгоритмі­зації та програмування, які є взаємопов'язаними і послідов­но узгодженими. При поглибленому вивченні інформатики потрібно викорис­товувати підручники з інформатики для 9-11 класів, що отри­мали гриф МОНмолодьспорту та іншу навчально-методичну лі­тературу, рекомендовану або схвалену Міністерством, зокрема навчальні посібники з ОАП, вказані вище.

Пропедевтичне вивчення інформатики у 2-4 класах

Пропедевтичне вивчення інформатики за рахунок годин варіативної складової навчальних планів може здійснювати­ся у 2-4 класах. Метою пропедевтичного вивчення інформа­тики є більш раннє ознайомлення учнів початкової школи з основами інформаційно-комунікаційних технологій з метою їх застосування в навчальній та повсякденній діяльності, а та­кож їх використання для розвитку розумових і творчих зді­бностей учнів.Звертаємо увагу, що згідно з новим Державним стандартом початкової школи, затвердженим постановою КМУ №462 від 20 квітня 2011 p., вивчення інформаційно-комунікаційних тех­нологій, починаючи з 2013/14 навчального року, передбачаєть­ся розпочинати з 2 класу.Для пропедевтичного вивчення інформатики можна вико­ристовувати такі навчально-методичні матеріали, рекомендова­ні МОНмолодьспорту:  Навчальний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів, до якого входять: - програма для 2-4 класів;

- підручники «Сходинки до інформатики» (2, 3 і 4 класи, автори Ф. М. Ривкінд, Г. В. Ломаковська, С. Я. Колесніков, Й. Я. Ривкінд);

-     робочі зошити «Сходинки інформатики» (2, 3 і 4 класи, автори О. О. Андрусич, С. І. Гордієнко);

-     навчально-розвивальний комп'ютерний програмний комп­лект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів. Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 2-4
класів (автор О. В. Коршунова), до якого входять:

-     програма для 2-4 класів;

-     навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчи­телів (2-4 класи);

-     робочі зошити «Інформатика» для учнів (2, 3, 4 класи)

-     комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань» для 2-4 класів.

Програма пропедевтичного курсу «Комп'ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи». Автор Антонова О. П. Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викла­дання інформатики у 2010/11 навчальному році.

Вивчення інформатики у 5-8 класах

Вивчення інформатики може також здійснюватися у 5-8 кла­сах. Його метою є оволодіння учнями 5-8 класів інформаційно-комунікаційними технологіями для їх широкого застосування в навчальній, дослідницькій та повсякденній діяльності, викорис­тання для розвитку розумових і творчих здібностей учнів, а та­кож для професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі. Для організації вивчення інформатики у 5-8 класах можливо використовувати варіативну складову навчальних планів, впро­ваджуючи курси за вибором, факультативи з ІКТ. При цьому потрібно дотримуватись принципів наступності та неперервнос­ті. Тобто вивчення інформатики повинно здійснюватися цілісно, послідовно, безперервно протягом кількох років, курси повинні взаємодоповнювати та поглиблювати один одного за змістом.

Для вивчення інформатики у 5-8 класах можна використо­вувати такі навчально-методичні матеріали, рекомендовані або схвалені МОНмолодьспорту:•       Навчальний комплект «Інформатика» для 5-8 класів, до якого входять:  програма для 5-8 класу;

-     підручники «Інформатика» (5 16 класи, автори Г. В. Ло­маковська, С. Я. Колесніков, Й. Я. Ривкінд);  робочі зошити «Інформатика» (5 клас, автори О. О. Ан­друсич, СІ. Гордієнко);

-     підручники «Інформатика» (7 клас, автори Г. В. Лома­ковська, Й. Я. Ривкінд);

-     підручники «Інформатика» (8 клас, автори Г. В. Лома­ковська, Проценко Г. О., Й. Я. Ривкінд):  навчально-розвивальний комп'ютерний програмний комп­лект «Сходинки до інформатики+» (5-7 класи). •           Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 5-8
класів (автор О. В. Коршунова), до якого входять:

-     програма для 5-8 класів;

-     навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчи­телів (5 і 6 класи);

-     навчальні посібники «Інформатика» (5 і 6 класи);

-     робочі зошити «Інформатика» для учнів (5 і 6 класи);

-     комп'ютерна навчальна програма «Скарбниця знань. II рівень) для 5-8 класів.

Як окремі курси в рамках допрофільного вивчення інформа­тики можуть бути використані:

    курс «ІНФОмандри». (5-6 класи, автор О. П. Казанцева);

    курс «Вступ до програмування мовою Лого». (5-6 класи, автор Г.В. Пахомова);

    курс «Основи робототехніки» (5-8 класи, укладач Д. І. Кожем'яка);

    курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (автори В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров);

    «Інформатика. Єдиний базовий курс. 7-9 класи» (автори О.П. Пилипчук, І.І. Сальнікова, Є.А. Шестопалов);

    курс для факультативних занять і підготовки до олім­піад учнів 7-9 класів «Основи програмування (автори С.Д.Вапнічний, В.В. Зубик, В.А.Ребрина, https://sites.google. com/site/fakult7khmel/).

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викла­дання інформатики у 2010/11 навчальному році.

Категорія: Інформатика | Додав: yes (12.12.2011)
Переглядів: 1954 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: